Bedtime

Pony loves to read books before going to sleep. And sometimes, he asks me to tell the bedtime stories.
Pony rất thích đọc sách trước khi đi ngủ. Và thỉnh thoảng, anh chàng còn bắt bố kể truyện mới chịu ngủ.

Before bedtime

Bố Thịnh (BT): Pony, it’s time to go to bed
Pony (PN): But I want to play more.
BT: No, it’s late.
PN: Can I read a book?
BT: Ok, just only 10 minutes.

BT: Pony, đến giờ đi ngủ rồi
PN: Nhưng con muốn chơi nữa.
BT: Không, muộn rồi.
PN: Con đọc sách có được ko?
BT: Được rồi, nhưng chỉ 10 phút thôi nhé.

In the bed

PN: Bố Thịnh ơi, I can’t sleep.
BT: Just close your eyes and relax.
PN: But, I’m still awake.
BT: Ok, so what do you want?
PN: I want you to tell me a story.
BT: about what?
PN: I don’t know, you think.
BT: hmmm, ok, I will tell you a story about colossal squid
PN: yeah.
BT: be quiet, don’t make noise. Let the story…
PN: begin!

PN: Bố Thịnh ơi, con không ngủ được.
BT: Con chỉ cần nhắm mắt và thư giãn.
PN: Nhưng con vẫn tỉnh.
BT: Thế bây giờ con muốn gì nào?
PN: Con muốn bố kể truyện.
BT: Truyện gì?
PN: Con không biết, bố nghĩ đi.
BT: Hmmm, được rồi, bố sẽ kể con nghe truyện về mực khổng lồ.
PN: Yeah.
BT: Trật tự nào, không được làm ồn. Câu truyện…
PN: Bắt đầu!

Vocabulary:

Go to bed, time for bed.

When you’re in bed, go to sleep.

Pillow, blanket, bed sheet

Brush your teeth

Pee before going to bed

Bedtime story. Let the story begin.

Turn on/off the light.

Put the blanket on you.

Change your clothes, wear/put on pyjamas

I can’t sleep, I’m still awake. Just close your eyes, and relax.

One thought on “Bedtime

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: