In the bathroom

It’s fun that Pony and I sometimes share the bathroom together. These are father and son activities, like 2 boys, one small and one big.
Thỉnh thoảng, Pony và bố dùng chung nhà tắm, và nó khá thú vị. Đó là những hoạt động mà cha và con có thể làm cùng nhau, như 2 chàng trai, 1 bé nhỏ và 1 to xác.

Trym trym

Pony (PN): Bố Thịnh (BT) ơi, do you have trym trym (penis) like me?
BT: Of course, I have one too.
PN: Is it big or medium or small?
BT: Certainly it’s big
PN: Oh (admiring)
BT: (Smiling with proud face)
PN: When I grow up, I will have a big trym trym like you.
BT: Yes, so you should eat more to get taller and bigger. And so does your trym trym.

PN: BT ơi, bố có trym trym giống con không?
BT: Đương nhiên là bố có chứ
PN: Nó to hay nhỏ ạ?
BT: Tất nhiên là to rồi
PN: Oh (ngưỡng mộ)
BT: (Mỉm cười tự đắc)
PN: Khi con lớn lên, con cũng sẽ có trym trym to như của bố
BT: Đúng vậy, nên con phải ăn nhiều vào, để cao hơn và to hơn. Và trym trym của con cũng vậy.

Hair on trym trym

In the toilet, when BT took his turn to pee.
PN: I see hair on your trym trym.
BT: (try to hide away trym trym) It’s not good to look at my trym trym like that.
PN: But why do you have hair on it. I find no hair on my trym trym. (looking at his penis)
BT: Don’t worry PN. When you grow up, you will have hair on it.
PN: Ew, disgusting.

Trong nhà vệ sinh, khi tới lượt BT đi tè.
PN: Con thấy lông ở trên trym trym của bố
BT: (tìm cách che đi) Như thế là không tốt khi nhìn trộm bố thế đâu.
PN: Nhưng sao con ko có lông. Con chả có tí nào cả (nhìn vào trym của mình)
BT: Đừng lo PN. Khi nào con lớn con cũng sẽ có
PN: eo, kinh quá.

Bathroom vocabulary

Put the toilet seat up (when your son want to pee in)
Don’t pee out of the toilet. If you do so, use the toilet sprayer to wash the floor.

One thought on “In the bathroom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: