Everyday problem

There are so many problems that happen everyday, especially when you live with children.
Hằng ngày có hàng tỷ thứ chuyện có thể xảy ra, đặc biệt là khi bạn có trẻ con trong nhà.

TV not working

Pony (PN): Bố Thịnh (BT) ơi, I can’t turn on TV
BT: let me see. Maybe it’s out of battery. I will replace the new ones. See, it works.
PN: Ukie, thank you BT.
BT: PN, turn down the volume (TV). It’s too loud.
Few minutes later.
PN: it’s not working. I can’t watch my show. Something is wrong with the connection BT ơi.
BT: Calm down, I will fix it. Does it work now?
PN: yes, thank you BT.

PN: BT ơi, con không bật được TV
BT: Để bố xem. Chắc là nó hết pin. Bố sẽ thay cái mới. Đây, được rồi này.
PN: Vâng, cảm ơn BT.
BT: PN, vặn nhỏ tiếng TV. Ầm quá.
Vài phút sau.
PN: Nó lại không được. Con ko xem được chương trình của con. Chắc là lỗi kết nối rồi BT ơi.
BT: Bình tĩnh nào, bố sẽ sửa. Thế bây giờ đã được chưa?
PN: Được rồi ạ.

Power cut

Suddenly the lights go out.
PN: what happened?
BT: We lost the power, I think so. It will come back soon, don’t worry.
PN: Do you have a flashlight? I can’t see anything.
BT turned on the flashlight on his telephone.
BT: Hold this. I will find the candle.

Đột nhiên điện mất.
PN: Chuyện gì thế ạ?
BT: Hình như mất điện rồi. Sẽ có điện lại sớm thôi, con đừng lo.
PN: Bố có đèn pin không? Con không nhìn thấy gì cả.
BT bật đèn flash ở điện thoại.
BT: Giữ lấy này. Bố sẽ tìm nến.

Messy

BT: Who spilled out the milk?
PN: Em Miu did that.
BT: Then what about over there?
PN: That was me. I’m sorry.
BT: Get the tissue and clean it. Then put the wet tissue in the bin.
The living room is so messy with toys everywhere.
BT: Pony, you clean up.
PN: But I didn’t do that, em Miu did that.
BT: Did you play?
PN: yes.
BT: Then you clean up. I will help you.

BT: Ai làm đổ sữa?
PN: Em Miu làm đấy ạ.
BT: Thế chỗ kia thì sao?
PN: Là con làm. Con xin lỗi.
BT: lấy giấy ăn và lau đi. Xong rồi bỏ giấy ướt vào thùng rác.
Phòng khách rất bừa bộn với đồ chơi khắp mọi nơi.
BT: Pony, con dọn ngay đi.
PN: Nhưng không phải con làm, em Miu làm đấy.
BT: Thế con có chơi không?
PN: Có ạ.
BT: Thế thì con dọn đi thôi. Bố sẽ giúp con.

Everyday problem vocabulary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: