Cooking

I’m not good at cooking, but sometimes I cook for Pony. And he loves the food that I serve to him.
Tôi không giỏi nấu nướng, nhưng thỉnh thoảng tôi có nấu đồ ăn cho Pony. Và cu cậu thích những đồ mà tôi nấu cho.

Pancake

Pony (PN): What are you doing?
Bố Thịnh (BT): I’m cooking pancakes. Do you like it?
PN: Yeah, I love pancakes. Yummy.
PN gets a chair and climbs up watching BT cooking.
PN: How do you do that?
BT: First, I needed some flour. Then I poured in some milk, sugar and egg. Then I mixed them up. I stirred them all together. Then I need a pan, heat it up, put in some oil. Then I pour the mixer in and wait until it’s cooked well, then I flip it and cook another side.
PN: Oh, so complicated.
BT: It’s easy, when you are grown up, I will let you try it.
PN: I don’t want to grow up.

PN: Bố đang làm gì thế?
BT: Bố đang nấu bánh rán. Con có thích ko?
PN: Yeah, con thích bánh rán. Rất ngon.
PN lấy một cái ghế và trèo lên nhìn BT nấu nướng.
PN: Bố làm như thế nào thế?
BT: Đầu tiên, bố cần ít bột mỳ. Sau đó bố cho sữa, đường và trứng vào. Sau đó trộn đều lên và khuấy kỹ. Bố cần một cái chảo, làm nóng lên, cho ít dầu vào. Sau đó bố sẽ cho bột đã khuấy vào và chờ nó chín, sau đó bố sẽ đảo mặt và nấu mặt kia.
PN: Oh phức tạp thế.
BT: Dễ mà, khi nào con lớn, bố sẽ cho con làm.
PN: Con ko muốn lớn

Toast & eggs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: