Getting dressed

It’s not easy for your little ones to get dressed, especially with zipping and buttoning clothes.
Với trẻ con, việc mặc quần áo đôi khi không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt là với quần áo có khóa hoặc có cúc.

How to zip up

Pony (PN): Bố Thịnh (BT) ơi, can you help me?
BT: what’s wrong?
PN: I can’t zip up my jacket. Ehhhhh (get angry)
BT: Calm down. Do it gently. Look, you put both sides like this, hold one side, and gently pull up the zipper. See, it’s easy.
A few minutes later
BT: PN ơi, when you get to your school, you should take off your jacket because it’s warm inside your class. And if you are hot, you can take off your sweater too.
PN: Ok, I remember that.
BT: And if you sweat a lot, you tell your teacher to change your clothes ok?
PN: ok, ok.
(But I don’t think he could remember that)

PN: BT ơi, giúp con được không?
BT: Sao thế?
PN: Con ko kéo được khóa áo khoác của con. Ehhhh (tức tối)
BT: Bình tĩnh nào. Làm nhẹ nhàng thôi. Đây, con đặt 2 bên thế này, giữ 1 bên, và nhẹ nhàng kéo cái khóa lên. Thấy chưa, quá dễ.
Một lúc sau
BT: PN ơi, khi con tới trường, nhớ bỏ áo khoác của con ra nhé, vì trong lớp khá là ấm. Và nếu con nóng, thì nhớ bỏ cả áo lẽn nữa.
PN: Vâng, con nhớ rồi.
BT: Và nếu con đổ mồ hôi, nhớ nói với cô giáo thay quần áo cho con.
PN: Vâng, vâng.
(Nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ nhớ)

Getting dressed vocabulary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: