Time

For children, It’s not easy to read a clock, especially the analog clock. Instead, you can tell your children to read digital clocks with numbers only.
Đối với trẻ con, không dễ để đọc được đồng hồ, đặc biệt là đồng hồ kim. Thay vì đó, bạn có thể bảo con đọc đồng hồ điện tử với số.

How to read a clock

Bố Thịnh (BT): Pony (PN), do you know how to read a clock?
PN: No, I don’t.
BT: Look, do you see it has a longhand and a shorthand? The shorthand shows the hour, and the longhand shows the minute. When the shorthand points at number 9, and the longhand point at number 12, it means 9:00 o’clock. When the shorthand points between the number 9 and number 10, and the longhand point at number 6, that means 30 past 9. Do you understand?
PN: (say nothing)
Somedays later
PN: BT ơi, look, this clock has 3 hands on his face.
BT: yes, some clocks have another thin hand and move very fast. We call it the second hand. The hour hand or shorthand, the minute hand or longhand, and the second hand or thin hand.

BT: PN, con có biết đọc đồng hồ không?
PN: Không, con ko biết.
BT: Đây, con có thấy kim dài và kim ngắn không? Kim ngắn chỉ giờ, và kim dài chỉ phút. Khi kim ngắn chỉ vào số 9, và kim dài chỉ vào số 12, có nghĩa là 9 giờ đúng. Khi kim ngắn chỉ vào giữa số 9 và số 10, và kim dài chỉ vào số 6, có nghĩa là 9 giờ 30 phút (9 rưỡi). Con có hiểu không?
PN: (Không nói gì cả)
Một vài ngày sau
PN: BT ơi, nhìn kìa, cái đồng hồ này có tận 3 kim.
BT: Đúng rồi, một số đồng hồ có thêm 1 kim nhỏ nữa, và chạy rất nhanh. Nó gọi là kim giây. Kim giờ hay kim ngắn, kim phút hay kim dài, và kim giây hay kim nhỏ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: