Four seasons

There are 4 seasons in the Northern Vietnam, but only 2 seasons in the South.
Miền Bắc Việt Nam có 4 mùa, trong khi phía Nam chỉ có 2 mùa.

Winter vs Summer

Bố Thịnh (BT): Do you like summer, Pony (PN)?
PN: No, it’s hot. I keep sweating all the time.
BT: But you can go to the beach and swim in the summer.
PN: I still prefer winter over summer.
BT ơi, have you ever seen snow?
BT: No, never in my life. But you know, somewhere in the North mountains, there is snow sometime.
PN: I want to go there.
BT: But it’s very cold, you may get sick.

BT: Con có thích mùa hè không Pony?
PN: Không, nóng lắm. Con cứ bị đổ mồ hôi suốt.
BT: Nhưng con có thể đi biển và bơi vào mùa hè.
PN: Con vẫn thích mùa đông hơn.
BT ơi, bố đã bao giờ thấy tuyết chưa ạ?
BT: Chưa, chưa bao giờ. Nhưng con biết đấy, ở một số vùng miền núi phía Bắc, thỉnh thoảng cũng có tuyết.
PN: Con muốn tới đó.
BT: Nhưng nó rất lạnh, con có thể bị ốm đấy.

Season vocabulary

Summer/ Autumn – Fall / Winter / Spring
Ref: Bunny book
Song 4 seasons
Winter in Vietnam, to compare with in Frozen (movie) Is there snow in Vietnam?
In the south, there are only 2 seasons: dry and rainy season
Clothes
Holidays in winter: Christmas, Tet holiday

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: