In the park

My house is near the park. Every weekend, I take my children to the park to play. There are so many things to do and discover.
Nhà tôi gần công viên. Cuối tuần tôi thường đưa lũ trẻ đi công viên. Có rất nhiều thứ để làm và khám phá.

Tree, root & bud

Pony (PN): Bố Thịnh (BT) ơi, is that tree dead? (PN point at a tree with no leaf)
BT: No, it’s not. Come closer. Look, it’s a small leaf here. It is called bud. It will grow bigger and become a leaf.
PN: But where are the other leaves? Where did they go?
BT: They fell down in the winter.
PN: Why?
BT: Because it was cold, so the leaf fell down. (Seems not clear enough. Phew, Pony doesn’t ask more)
PN: BT ơi, how does that tree stand?
BT: it has a root, down there, under the ground. It helps the tree to stand and drink water.
PN: I want to see it.
BT: Ok (pick a small grass). Do you see that root?

PN: BT ơi, cái cây kia chết rồi phải không ạ? (PN chỉ vào cái cây không có lá)
BT: Không, nó chưa chết. Lại gần đây. Nhìn này, nó vẫn có lá nhỏ ở đây. Là mầm đấy. Nó sẽ lớn lên và thành lá.
PN: Nhưng những cái lá khác đâu ạ? Chúng đi đâu rồi?
BT: Chúng rụng vào mùa đông.
PN: Tại sao ạ?
BT: Vì trời lạnh, nên lá rụng. (Có vẻ chưa rõ ràng lắm. Ơn giời, Pony không hỏi nữa)
PN: BT ơi, sao cái cây lại đứng được ạ?
BT: nó có rễ, dưới này, dưới đất. Nó giúp cây đứng thẳng và hút nước.
PN: con muốn xem nó.
BT: Ok (nhổ 1 ngọn cỏ). Con có nhìn thấy rễ ko?

Pine cone

BT: PN ơi, do you see something up there.
PN: (Look) is that pine cone.
BT: yes, do you want to pick it?
PN: yeah, can you pick it for me?
BT: We need something to pick it. It’s too high up there. (Look around for a while) Ok, found it, a log.
Then BT uses a log to pick the pine cone.
PN: Yeah, thank you BT. And can you pick another one?
BT: why?
PN: I want to give Em Miu one pine cone.
BT: Ok, wait.

BT: PN ơi, con có thấy cái gì trên kìa không?
PN: (Nhìn) có phải quả thông không ạ?
BT: Đúng rồi, con có muốn hái nó không?
PN: yeah, bố hái cho con với?
BT: Ta cần cái gì đó để khều nó. Nó quá cao. (Nhìn quanh 1 lúc) Ok, đây rồi, 1 khúc cây.
Rồi BT dùng khúc cây để khều quả thông.
PN: Yeah, cảm ơn BT. Bố hái cho con thêm quả nữa nhé.
BT: Tại sao thế?
PN: Con muốn đưa quả này cho em Miu
BT: Ok, đợi xíu.

Touch me not plant

One day, when BT & PN were playing in the park.
BT: PN ơi, come here. Let me show you something.
PN rushed to BT
PN: What’s that?
BT: it’s touch-me-not plant
PN: Why can’t I touch it?
BT: Look, when I touch the leaf, it will collapse. It doesn’t want us to touch it.
PN: Does it have a Vietnamese name?
BT: Yes, it’s called “Cay xau ho”. That means when you touch it, it will be shy.
PN: So cute. Can I touch it?
BT: Yes, be careful, it has spikes.
Come on PN, don’t touch them all, it’s scared of you.

Một ngày, khi BT và PN đang chơi ở trong công viên.
BT: PN ơi, lại đây. Để bố chỉ cho con cái này.
PN chạy lại
PN: Gì thế ạ?
BT: Là cây xấu hổ đấy (cây không-sờ-tôi)
PN: Sao lại không được sờ vào nó ạ?
BT: Nhìn kìa, khi con sờ vào lá, nó sẽ cụp lại. Nó không muốn con sờ vào.
PN: Nó có tên Việt Nam không ạ?
BT: Có, nó gọi là cây xấu hổ. Nghĩa là nếu con sờ nó, nó sẽ xấu hổ.
PN: Dễ thương quá. Con sờ nó được không?
BT: Được, cẩn thận đấy, nó có gai.
Nào nào PN, đừng có sờ tất cả như thế, nó sợ con kìa.

Feed fishes

PN: BT ơi, I want to feed fish. Can we go to the park?
BT: Ok, but what do you want to feed fish? Bread or popcorn?
PN: Popcorn please.
BT: Ok, then first, we will go to the supermarket.
A few minutes later.
BT: PN, get down there, watch your step. Sit here, not so close to the lake. The fishes may be scared of you.
PN: Ok, ok.
BT: Here is your popcorn. Throw to the fishes.
PN: Can I eat popcorn?
BT: yes, certainly. One for you, and one for fish. Then you clap your hand to let the fishes know that it’s time to eat.
Then PN did as I said
BT: Good job. PN, How far can you throw this popcorn?
PN: Yeah (try his best to throw away popcorn) Fishy, fishy, come to eat popcorn. It’s yours, fishy fishy.

PN: BT ơi, con muốn cho cá ăn. Mình đi công viên được không ạ?
BT: Được, nhưng con muốn cho cá ăn gì? Bánh mỳ hay bỏng ngô?
PN: Bỏng ngô ạ.
BT: Ok, thế thì ta sẽ đi siêu thị trước.
Vài phút sau.
BT: PN, xuống đây, nhìn bậc nhé. Ngồi đây, không quá gần hồ. Cá sợ con đấy.
PN: Vâng vâng.
BT: Đây, bỏng ngô của con đây. Ném cho cá đi.
PN: con ăn được không?
BT: Được chứ. 1 cho con, 1 cho cá. Rồi con vỗ tay để lũ cá biết là đến giờ ăn rồi.
Rồi PN làm như tôi bảo.
BT: Tốt lắm. PN, con có thể ném xa bao nhiêu?
PN: Yeah (cố hết sức ném bỏng ngô đi) Cá ơi, cá ơi, đến ăn bỏng ngô nào. Của mày đấy, cá ơi, cá ơi.

One thought on “In the park

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: