Appearance

Children never lie! If you want to know the truth about your appearance, you can ask them.
Trẻ em không bao giờ nói dối. Nếu bạn muốn biết sự thật về ngoại hình của bạn, bạn có thể hỏi chúng.

Family drawing

Bố Thịnh (BT): Pony, what are you drawing?
Pony: Our family
BT: Ok, let me see. Who is this?
Pony: This is Me Nhung, tall, slim with long hair
BT: And who is next to her?
Pony: this is Em Miu, shorter and long hair too.
BT: And here is me?
Pony: yes, tall but fat and short hair
BT: come on, I’m not fat, I’m well built. Do you see my muscle? (doing gym action and show muscle on his arm)
Pony: (say nothing)
BT: Then where are you? Do you miss yourself?
Pony: I haven’t finished yet.

BT: Pony, con đang vẽ gì thế?
Pony: Gia đình mình ạ.
BT: Ok, bố xem nào. Ai đây?
Pony: Đây là mẹ Nhung, cao, gầy với tóc dài.
BT: Và ai cạnh mẹ Nhung?
Pony: Đây là em Miu, thấp hơn và cũng có tóc dài.
BT: Và đây là bố?
Pony: vâng, cao nhưng béo và tóc ngắn.
BT: Nào nào, bố đâu có béo, bố lực lưỡng chứ. Con có thấy cơ bắp của bố không? (Diễn động tác thể hình và khoe cơ bắp tay)
Pony: (không nói gì cả)
BT: Thế con đâu? Con quên à?
Pony: Con chưa vẽ xong.

Beautiful vs Handsome

BT: Pony ơi, do you think em Miu is beautiful?
Pony: Yes, beautiful but naughty
BT: why is she naughty?
Pony: She took my toy
BT: OK, I will tell her not to do so. And what about you? Are you beautiful?
Pony: No, beautiful is for girls, not for boys. I’m handsome.
BT: and me too?
Pony: Ehhh, but you are big and bald. You are losing your hair.
BT: No, I’m not losing, my hair will grow here, that’s a beard and mustache. Do you want to have them?
Pony: No no

BT: Pony ơi, con có thấy em Miu xinh không?
Pony: Có, xinh nhưng mà hư.
BT: Sao lại hư?
Pony: Em ý lấy đồ chơi của con.
BT: Ok, bố sẽ bảo em không làm thế nữa. Thế còn con thì sao? Con có xinh không?
Pony: Không, xinh là cho con gái, ko phải cho con trai. Con đẹp trai.
BT: bố cũng thế?
Pony: Eo, nhưng bố béo và hói. Bố bị rụng tóc.
BT: Không, bố không rụng tóc, tóc bố mọc ở đây, đấy là râu đấy. Con có muốn có nó không?
Pony: không không.

Weight & tall

BT: Pony, come here. Stand on this scale. I want to know how much you weigh.
Pony: (did what I said)
BT: ok, 23 kgs, you are gaining weight this time. And let’s see how tall you are. 1,20 cm, not bad. Who is the biggest boy or girl in your class?
Pony: That is bạn Minh Voi (Elephant)
BT: Is he bigger than you?
Pony: Yes, much bigger.
BT: Do you want to be as big as him?
Pony: How can I do that?
BT: you should eat more, drink milk… Anyway, you look great now.

BT: Pony, con lại đây. Đứng lên cân nào. Để xem con bao nhiêu cân.
Pony: (làm như tôi bảo)
BT: ok, 23 cân, con tăng cân đấy. Để xem con cao bao nhiêu. 1,20 cm, ko tệ. Ai là bạn to nhất lớp con?
Pony: Là bạn Minh voi
BT: bạn ý lớn hơn con không?
Pony: có ạ, to hơn nhiều ý.
BT: Con có muốn to như bạn ý không?
Pony: Con phải làm thế nào ạ?
BT: Con nên ăn nhiều hơn, uống sữa… Thôi không sao, con như vậy là được rồi.

Appearance vocabulary

Beautiful woman, pretty girl
Handsome man/boy
Ugly is a very negative word.
Tall and slim
Medium and build
Short and fat
Do you see my muscles? He’s a muscular man.
How much do you weigh? About 70 kgs
How tall are you? About 1,70 cm
What does she look like? Beautiful with long hair.
Hair: straight, wavy, curly.
Bald: with little or no hair on head. Going bald
Beard: facial hair on chin, cheek, jaw and neck
Mustache: facial hair between the upper lip and nose.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: