Halloween

Halloween festival is now so popular in Vietnam. Children look so cute in Halloween custom, but sometime they scare me to death.
Lễ hội Halloween ngày nay rất phổ biến ở Việt Nam. Lũ trẻ trông rất dễ thương trong trang phục Halloween, nhưng thỉnh thoảng chúng cũng dọa tôi chết khiếp.

Halloween festival

Pony: Bố Thịnh (BT) ơi, do you know what’s going on this month?
BT: No, I don’t know. What is that?
Pony: you will see a lot of spooky things like zombie, ghost, witch…
BT: Oh, so is that Halloween?
Pony: Yeap, don’t you forget it?
BT: Ok, so you guys will have a Halloween party at school?
Pony: Yes, and I want to have a new custom.
BT: what’s about the wizard custom? It’s still good.
Pony: Yes, but I will give that custom to Em Miu.
BT: Ok, so what custom do you like?
Pony: Vampire, I choose vampire custom.
BT: Ok, I will buy one.
Pony: But you should do it quickly.
BT: Don’t worry Pony, we still have time.

Pony: BT ơi, bố có biết cái gì sắp diễn ra trong tháng này không?
BT: Không, bố không biết. Gì thế?
Pony: Bố sẽ thấy rất nhiều điều đáng sợ như xác sống, ma, phù thủy…
BT: oh, là Halloween hả?
Pony: Vâng, sao bố có thể quên nhỉ?
BT: Ok, thế bọn con sẽ có một bữa tiệc Halloween ở trường?
Pony: Vâng, và con muốn có một bộ trang phục mới.
BT: Thế còn bộ pháp sư? Nó vẫn tốt mà.
Pony: Vâng, nhưng con sẽ đưa cho em Miu
BT: Ok, thế con muốn bộ nào?
Pony: Ma cà rồng, con chọn bộ Ma cà rồng.
BT: Ok, bố sẽ mua 1 bộ
Pony: Nhưng bố phải nhanh lên nhé.
BT: Yên tâm, vẫn còn thời gian.

Sleepwalking

At midnight, while BT and Pony were sleeping.
Pony: (Kicking his leg)
BT: (patting his back) Do you have a nightmare?
Pony: Look! Who is that? (pointing at the bottom of the bed)
BT: Who? Where? (saying in panic and turn on the light)
Pony: (Turning his body and sleep again)
BT: (turn off the light and keep looking around till the dawn. I believe that children can see things that grownups don’t see)

Nửa đêm, khi BT và Pony đang ngủ.
Pony: (đá chân)
BT: (vỗ lưng) Con gặp ác mộng à?
Pony: Nhìn kìa, ai kia? (chỉ vào cuối giường)
BT: Ai? Đâu? (nói trong hoảng loạn và bật đèn lên)
Pony: (xoay người và ngủ tiếp)
BT: (tắt điện, mắt đảo vào quanh tới sáng. Tôi tin là trẻ con có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thấy)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: