Christmas and New year

Christmas and New year is not the big holiday in Vietnam, but we do celebrate in these days, and the children are always eager.

Giáng sinh và Năm mới không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam, nhưng chúng tôi cũng tổ chức trong những ngày này, và lũ trẻ lúc nào cũng háo hức.

Christmas gift

Bố Thịnh (BT): Pony ơi, Christmas is coming. Do you want to have a gift from Santa Clause?
Pony: Yeah, can’t wait to see that.
BT: So what is your wish?
Pony: I wish I had a cruise ship.
BT: Hmm, do you mean a Lego cruise ship (that’s too expensive)
Pony: Yes.
BT: The one with 4 smokestacks?
Pony: No, that’s the Titanic. I want the Queen Mary 2 cruise ship. The one with only 1 smokestack, and it’s red.
BT: Do you like something else? Like a dinosaur or a Lego jet fighter? (try to deal the cheaper one)
Pony: Hmm, can I have them all?
BT: I’m not sure Santa Clause can give you all.
Pony: (say nothing)
BT: Tomorrow, when you go to school, tell your teacher to help you to write a letter to Santa Clause, and remember from now you have to be a good boy, don’t cry, wake up earlier, make your bed, keep your room tidy, clean up your toys after playing, don’t fight with Em Miu, and eat without watching TV.
Pony: (Starting to cry) How can I do them all?
BT: Santa Clause knows what you did, and he might not give you the gift you wish for.
Pony: (Crying out loud)

BT: Pony ơi, Giáng sinh sắp đến rồi. Con có muốn nhận quà từ ông già Noel không?
Pony: Có ạ. Con không chờ được.
BT: Thế con ước quà gì?
Pony: Con ước là con có một cái tàu du lịch ạ/
BT: Hmm, có phải là một chiếc tàu du lịch Lego không (nó rất đắt)
Pony: Vâng
BT: Cái mà có 4 ống khói?
Pony: Không, đấy là tàu Titanic. Con muốn cái Queen Mary 2. Cái mà có 1 ống khói thôi ý, và nó màu đỏ.
BT: Con có thích gì khác ko? Một con khủng long hoặc máy bay chiến đấu chẳng hạn (cố gắng đàm phán cái rẻ hơn)
Pony: Hmm, con ước tất có được không ạ?
BT: Bố không chắc là ông già Noel có thể cho con nhiều quà như vậy.
Pony: (Không nói gì cả)
BT: Ngày mai, khi con tới trường, con nói với thầy giáo của con giúp con viết thư cho ông già Noel, và nhớ là từ bây giờ con phải là 1 cậu bé ngoan, không khóc, dậy sớm, dọn giường, giữ phòng sạch sẽ, dọn đồ chơi, không đánh em Miu và ăn thì không xem TV.
Pony: (bắt đầu khóc) Làm sao con làm hết được ạ?
BT: Ông già Noel biết con làm gì đấy, và có thể ông ý không cho con món quà mà con ước đâu.
Pony: (khóc to)

New Year

BT: Pony ơi, do you know that tomorrow is New year?
Pony: yes, so is today the last day of the year?
BT: very good, boy. What do you wish for the New year?
Pony: I wish I have more toy
BT: come on, anything else?
Pony: I don’t know. BT ơi, do I have to go to school tomorrow?
BT: No, you don’t. We have a day off. I will stay at home too. And Pony ơi, tomorrow, you will have one more year old. You will be…?
Pony: six years old?
BT: yeap. And you will go to primary school next year.

BT: Pony ơi, con có biết ngày mai là năm mới không?
Pony: Vâng, thế hôm nay là ngày cuối cùng của năm ạ?
BT: đúng rồi. Thế con ước gì cho năm mới?
Pony: Con ước con có thêm đồ chơi.
BT: thôi nào, gì nữa không?
Pony: Con không biết. BT ơi, con có phải tới trường ngày mai không ạ?
BT: Không, con khong phải đi. Chúng ta sẽ có 1 ngày nghỉ. Và bố sẽ ở nhà nữa. Pony ơi, mai con sẽ có thêm 1 tuổi đấy. Và con sẽ là…?
Pony: 6 tuổi?
BT: đúng rồi. Và con sẽ học tiểu học năm tới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: