Airport

It always takes time to travel by air, especially when your children keep asking you the same questions until they get there.
Di chuyển bằng máy bay rất tốt thời gian, đặc biệt là khi lũ trẻ cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi cho tới khi tới nơi.

Go to the airport

Pony: Bố Thịnh (BT) ơi, when do we go to the airport?
BT: At 10 o’clock
Pony: And what time is it now?
BT: 8 o’clock
Pony: still 2 more hours to go
Later
Pony: Why do we still stay at home?
BT: calm down Pony, the taxi driver will come soon.
Then the driver comes, and takes us to the airport.

Pony: BT ơi, khi nào thì ta đi ra sân bay ạ?
BT: 10 giờ nhé.
Pony: Thế bây giờ mấy giờ ạ?
BT: 8 giờ.
Pony: Tận 2 tiếng nữa
1 lúc sau
Pony: Sao mình vẫn ở nhà ạ?
BT: bình tĩnh nào Pony, taxi sẽ đến bây giờ.
Và rồi taxi cũng tới đưa chúng tôi ra sân bay.

At the airport

BT: Pony, we have to queue in line to wait for our turn.
Pony: Ok, but what are they doing?
BT: They are checking our documents, it won’t take so long.
we have to take off our belt, shoes, watch, wallet and your hat too. Put them in this tray. Ok, now let’s go through this machine. You did a good job. Now put them back on.

BT: Pony, chúng ta phải xếp hàng để đợi đến lượt.
Pony: Vâng, nhưng họ đang làm gì đấy ạ?
BT: Họ đang xem giấy tờ, ko lâu đâu.
Chúng ta phải cởi thắt lưng, giày, đồng hồ, ví tiền, và mũ của con nữa. Bỏ vào khay này. Ok, nào, bây giờ đi qua cái máy này. Con làm tốt lắm. Giờ lại mang chúng lại.

In the waiting room

Pony: I want to pee. Where is the restroom BT ơi?
BT: Over there, do you see the sign?
Pony: yes, but I’m scared of going alone.
BT: ok, I will go with you.
Few minutes later.
Pony: Can I go around?
BT: Ok, but don’t touch anything in the shops.
Pony: Look, BT ơi, I can see an airplane. The real one, and one more over there.
BT: Which one do you like?
Pony: the red one.

Pony: Con muốn đi tè. Nhà vệ sinh ở đâu BT ơi?
BT: kia kìa, con có thấy cái biển không?
Pony: vâng, nhưng con sợ đi 1 mình.
BT: Ok, bố sẽ đi cùng con
Vài phút sau
Pony: Con đi loanh quanh được không ạ?
BT: Ok, nhưng đừng sờ vào cái gì ở trong các cửa hàng nhé.
Pony: nhìn kìa BT ơi, con thấy máy bay. Máy bay thật, và kia 1 cái nữa.
BT: Thế con thích cái nào?
Pony: cái màu đỏ ạ.

In the airplane (on the flight)

BT: Pony, buckle up your seat belt and sit right up
Pony: But I hate this seat belt, it’s too tight, I can’t move.
BT: After the airplane taking off you can take off your seat belt.
Few minute later
Pony: BT ơi, look! Is that cloud outside
BT: yes, is it beautiful?
Pony: yes. And why is it so bright out there?
BT: Because we are above the cloud, so the sun can shine on us.
Pony: So it’s very hot.
BT: No, actually it’s very cold out there. Freezing. It’s colder when we get higher.

BT: Pony, thắt dây an toàn vào và ngồi thẳng.
Pony: Nhưng con ghét cái dây này, nó quá chật, con không cựa được.
BT: Sau khi máy bay cất cánh, con có thể cởi nó ra.
Vài phút sau
Pony: BT ơi, nhìn kìa! Có phải mây ở bên ngoài không ạ?
BT: ừ, có đẹp ko con?
Pony: có. Và sao ngoài đó lại sáng thế ạ?
BT: Vì chúng ta đang ở trên may, nên mặt trời có thể chiếu tới.
Pony: Thế nóng lắm nhỉ.
BT: Không, thực ra thì nó rất lạnh ngoài đó. Đóng băng luôn. Càng lên cao càng lạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: