Should children take an English course?

There are so many English centers, and the tuition fees are expensive. I did let my son take a course, then I found out that it was so wasteful. Here is why.
Có rất nhiều trung tâm Tiếng Anh, và học phí thì rất đắt. Tôi đã cho con tôi tham gia 1 khóa học, và rồi tôi nhận ra nó thật lãng phí. Đây là lý do tại sao.

There are only 2 or 3 classes per week.

Your children can only attend class 2 or 3 times per week. It’s not enough. Learning a language is completely different to other subjects. You have to use it everyday, as much as you can. With only 2 or 3 times per week, you just can only remember a few words, and you can’t use it naturally.

So, the solution is: try to take a daily English course. That means your child should go to school where he/she can use English everyday.

Lũ trẻ chỉ có thể tham gia lớp học 2 đến 3 lần mỗi tuần. Như thế là không đủ. Học một ngoại ngữ hoàn toàn khác với các môn học khác. Bạn phải dùng nó hàng ngày, nhiều nhất có thể. Với chỉ 2, 3 lần mỗi tuần, bạn chỉ có thể nhớ vài từ mới, và chẳng thể dùng tự nhiên.

Vậy, giải pháp là: tham gia một khóa học tiếng Anh hằng ngày. Điều này có nghĩa là con bạn nên tới một ngôi trường mà nó có thể dùng tiếng Anh hằng ngày.

It’s expensive and waste time

Let see how much does it cost to attend an English course:

 • It’s about 3 – 4 million per month (more than 40 million per year)
 • There are 2 classes per week, up to 90 minute each class.

In comparison with learning at a bilingual school

 • It costs about 8 – 10 million per month, 3 – 4 million more than a normal school
 • Children can learn English all week (5 days), up to half day at school

So, here is the result:

 • It’s cheaper to learn in a bilingual school than a normal school and an English course
 • Your children can use English everyday, that’s the most important
 • Save time and energy both for you and your children

Hãy xem một khóa học tiếng Anh hết bao nhiêu tiền:

 • Nó khoảng 3 – 4 triệu mỗi tháng (khoảng hơn 40 triệu mỗi năm)
 • Chỉ có 2 lớp học mỗi tuần, và tối đa là 90 phút mỗi lần.

Nếu để so sánh với trường song ngữ:

 • Học phí khoảng 8 – 10 triệu mỗi tháng, nhiều hơn 3 – 4 triệu so với một trường thông thường.
 • Học sinh có thể học cả tuần (5 ngày), lên tới nửa ngày ở trường.

Vậy, kết quả là:

 • Học phí rẻ hơn nếu học ở trường song ngữ so với một trường thường và học thêm tiếng Anh.
 • Con bạn có thể dùng tiếng Anh hằng ngày, đây là điều quan trọng nhất
 • Tiết kiệm thời gian và năng lượng cho cả bạn và con bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: