Most common mistakes using English with your kids

There are some common mistakes that I saw from many families, which prevent your children from having a full conversation in English.

Có một số lỗi phổ biến mà tôi thấy ở các gia đình. Nó khiến cho lũ trẻ không có được một cuộc hội thoại đầy đủ bằng tiếng Anh.

Ask your children an English vocabulary in Vietnamese.

That’s so common. Everyone did that, even me. Like: “Quả này Tiếng Anh đọc là gì?”. It means your kids have to understand it in Vietnamese first, then translate it into English. So your children have to work double to finish. And he/she always thinks of that vocabulary in Vietnamese first then connects it to English. Soon or later, he/she will forget the English vocabulary. Instead of that, why don’t you ask your children “what fruit is this?”. At first, your children may not understand you, but they can imagine it, and guess the meaning. Then they can understand it fully in English.

Pony has much better knowledge of English vocabulary than Vietnamese vocabulary. Because I never ask him to remember the Vietnamese meaning of an English vocabulary. And some English vocabulary he doesn’t know its meaning in Vietnamese. Remember that translation/interpretation is not their job.

Việc này rất phổ biến. Hầu như mọi người đều làm vậy, kể cả tôi. Như: “Quả này Tiếng Anh đọc là gì? Nó khiến cho lũ trẻ phải hiểu nó bằng tiếng Việt trước, sau đó mới dịch sang tiếng Anh. Như vậy, con bạn phải làm việc gấp đôi. Và nó sẽ luôn nghĩ về từ vựng bằng tiếng Việt trước, sau đó mới liên tưởng tới tiếng Anh. Sớm muộn gì thì bọn trẻ sẽ quên từ tiếng Anh. Thay vì đó, sao bạn không hỏi là “Quả gì đây?” Ban đầu, bọn trẻ có thể không hiểu bạn, nhưng nó có thể hình dung và đoán ý nghĩa. Rồi sau đó chúng sẽ hiểu toàn bộ bằng tiếng Anh.

Pony có vốn từ vựng bằng tiếng Anh tốt hơn tiếng Việt. Vì tôi không bao giờ bắt Pony phải nhớ nghĩa tiếng Việt của một từ tiếng Anh. Và một số từ tiếng Anh cu cậu cũng không biết nghĩa của nó trong tiếng Việt. Nên nhớ rằng dịch nghĩa không phải việc bọn trẻ cần làm.

Don’t use English at home

I don’t think children using English in their class is enough. You should help your kids using English naturally and everyday, as much as you can. Moreover, it’s not a subject, it’s a language. Don’t try to remember vocabulary and its grammar rules. You should use it as a language. That means you should listen and speak everyday. There is no miracle for anyone to be good at an language.

You should start using English from your home, where you can talk with your children and use easy and short conversations. You can find in this blog Pony’s daily conversations. It’s so easy to do that. But some common phrases you have to learn them.

Learning English in Vietnam is so weird. Most people can read and understand the grammar, but hardly they can listen or speak well. I think we learn English like the way we learn math.

Tôi không cho rằng việc trẻ em dùng tiếng Anh ở trường là đủ. Bạn nên giúp chúng sử dụng tiếng Anh thường xuyên hơn, tự nhiên hơn, càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, nó không phải là một môn học, nó là 1 ngôn ngữ. Đừng cố nhớ từ và ngữ pháp. Bạn nên dùng nó nhứ là một ngôn ngữ. Nghĩa là bạn nên nghe và nói mỗi ngày. Chẳng có phép màu nào để giỏi một ngoại ngữ cả.

Bạn nên bắt đầu dùng tiếng Anh từ nhà, nơi mà bạn có thể nói chuyện với lũ trẻ và dùng các cuộc hội thoại ngắn, dễ hiểu. Bạn có thể tìm thấy ở trong blog này những cuộc hội thoại như vậy. Nó rất dễ để làm. Nhưng có một số câu bạn phải học nó.

Học tiếng Anh ở Việt Nam thật kỳ quặc. Hầu hết mọi người có thể đọc và hiểu ngữ pháp, nhưng ít người có thể nghe và nói tốt. Tôi nghĩ là chúng tôi đang học tiếng anh như là học toán vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: