Don’t be scared of making mistake

Have you ever felt so embarrassed because you made a mistake while speaking English? Will you stop talking? How to solve it?
Bạn có bao giờ cảm thấy xấu hổ vì bạn lỡ nói sai tiếng Anh? Bạn có dừng nói không? Làm thế nào để xử lý?

It’s easy: keep making mistakes.

You learn from mistakes faster than you thought. The more mistakes you make, the sooner you know how to use them right. As you feel so embarrassed, you don’t want to talk more. And it prevents you and your children from having a full conversation. Just go through it, find the best way (or the most silly way) to talk, and then you study it again later. And time after time, you will make less mistakes.

Bạn học từ lỗi lầm nhanh hơn bạn nghĩ nhiều. Bạn càng mắc nhiều lỗi, bạn càng nhanh biết cách sử dụng nó đúng. Vì khi bạn cảm thấy xấu hổ, bạn sẽ ko muốn nói nữa. Và như thế nó sẽ khiến bạn không có được cuộc hội thoại đầy đủ với lũ trẻ. Chỉ cần cứ đi qua nó, tìm cách tốt nhất (hoặc ngớ ngẩn nhất) để nói, và sau đó bạn tìm hiểu lại sau. Dần dần bạn sẽ làm ít lỗi hơn.

Study your mistakes, fix them

I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. After making mistakes, you should spend time studying them then fix them. And I’m pretty sure that you will never forget nor make the same mistakes again. Here are some ways to study your mistakes:

  • Use a dictionary to check the meaning and pronunciation. You should use an English/English dictionary rather an English/Vietnamese one. Thanks to the technology revolution, now we can have an English dictionary app on the phone, so you can carry it everywhere and check it anytime you want to. I would recommend the dictionary.com app.
  • Use Google to check the common phrases. You should use quote search (exactly search) or images to check them. Once you see millions of results, then you will know that you are using them right. In contrast, you see a few results, that mean you use them wrong. For example, you put “get to home” in google search, and you all see a few results, that means something wrong with that phrase.
  • Use native media to use English naturally. You should join some native social network (like the dad, scary mommy…) or watch kid shows (like Peppa pig, Blippi…) to learn how to use English with your kid.

Tôi nghe và tôi quên, tôi nhìn và tôi nhớ, tôi làm và tôi hiểu. Khi bạn mắc lỗi, bạn nên dành thời gian để tìm hiểu nó rồi sửa nó. Tôi cá là bạn sẽ không bao giờ quên và mắc lại lỗi đó nữa. Sau đây là một số cách để tìm hiểu về những lỗi bạn mắc phải:

  • Sử dụng từ điển để tra nghĩa và phát âm. Bạn nên dùng từ điển Anh/Anh thay vì Anh/Việt. Nhờ công nghệ mà giờ đây chúng ta có thể có ứng dụng từ điển trên điện thoại và bạn có thể mang đi khắp nơi, kiểm tra mọi lúc. Tôi khuyến nghị dùng ứng dụng dictionary.com
  • Sử dụng Google để kiểm tra cụm từ phổ biến. Bạn nên dùng tìm kiếm chính xác (dấu ngoặc kép) hoặc hình ảnh để kiểm tra. Khi mà bạn thấy hàng triệu kết quả, nghĩa là bạn đang dùng đúng. Ngược lại, bạn thấy vài kết quả, nghĩa là bạn đang sai. Chẳng hạn, bạn tìm cụm từ “get to home” trên trang tìm kiếm của Google, bạn chỉ thấy có vài kết quả, nghĩa là có gì đó sai ở đây.
  • Sử dụng các phương tiện gốc để dùng tiếng Anh tự nhiên. Bạn nên tham gia các mạng xã hội gốc (như the dad, scary mommy…) hoặc xem các chương trình thiếu nhi (như Peppa pig, Blippi…) để học cách dùng tiếng Anh với con bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: