Desert

Sometimes Pony asks me very interesting questions, and his knowledge surprised me.
Thỉnh thoảng, Pony hỏi tôi những câu hỏi rất hay, và hiểu biết của cu cậu khiến tôi ngạc nhiên.

Pony: BT ơi, what’s desert in Vietnamese?
BT: Sa mạc, a very hot place.
Pony: I hate the desert. It’s so hot. I like cold things.
BT: Do you know how to get water in the desert?
Pony: We have to dig to get water, very long below.
BT: Yes, it’s not easy, very deep below.
Pony: BT ơi, can we dig to the other side of the earth?
BT: No, we can’t. The earth is very big, we can’t dig through it.

Pony: BT ơi, desert trong tiếng Việt là gì ạ?
BT: Sa mạc, một vùng đất rất nóng.
Pony: Con ghét sa mạc. Nóng lắm. Con thích lạnh cơ.
BT: Con có biết làm thế nào để lấy nước ở trong sa mạc không?
Pony: Phải đào để lấy nước ạ, rất dài bên dưới.
BT: đúng rồi, không dễ đâu, rất sâu bên dưới.
Pony: BT ơi, mình có thể đào sang bên kia của trái đất không ạ?
BT: không được đâu. Trái đất rất to, và chúng ta không thể đào xuyên nó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: