The miracle of the second child

In Vietnam, each family normally has 1 or 2 children. They are troubles that are nice to have.
Ở Việt Nam, mỗi gia đình thường có 1 hoặc 2 con. Chúng là những rắc rối mà bạn muốn có.

If you have no kid, then you should have one soon.

Because you can’t live alone forever. You need kids to raise them up, watching them grow everyday and make friends with them. Children are the magic connection between their parents. Your romantic time when you are in love will last, but your children will go with you for your whole life. They make their parents have something in common to do with each other. And that’s a family.

Vì bạn chẳng thể sống một mình mãi mãi. Bạn cần trẻ con để nuôi dậy, dõi theo chúng lớn từng ngày và làm bạn với chúng. Trẻ em là sợi dây nối kỳ diệu giữa bố mẹ chúng. Thời gian lãng mạn rồi sẽ kết thúc, nhưng lũ trẻ sẽ theo bạn cả đời. Chúng khiến cho cha mẹ có một mối bận tâm chung. Và đó là gia đình.

If you already have the first child, then plan to have the second one.

With the first child, you will take it seriously with everything. You pay too much attention to your child. You are scared of every bad thing that suddenly happens to him/her. And that makes your child selfish, weak and dependent. Then how to solve that? It’s easy: to have a second child. Now you have to share everything with 2 children. You see things simpler and make things easier. I’m pretty sure that the effort to take care of 2 children is not much more than or even less than taking care of one child. Because they can play with each other, they don’t need you around all the time, you don’t have to pretend to be a big kid to play with them.

Với con đầu, bạn sẽ làm trầm trọng hóa mọi thứ. Bạn sẽ đặt rất nhiều mối bận tâm tới con. Bạn sợ hãi với những điều không hay có thể xảy ra với con bạn. Và điều đó khiến cho đứa trẻ trở nên ích kỷ, yếu đuối và phụ thuộc. Làm sao để giải quyết điều đó. Thật đơn giản: có đứa thứ 2. Giờ đây bạn phải chia sẻ mọi thứ với 2 đứa trẻ. Bạn nhìn sự việc đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Tôi cá là nỗ lực bạn dành ra để chăm 2 đứa trẻ không nhiều hơn là bao so với 1 đứa. Vì chúng có thể chơi với nhau, bạn không cần phải ở bên chúng cả ngày, và giả vờ là đứa trẻ lớn xác để chơi với chúng.

Then when should I have a second child

It should be among 3 – 5 years after the first child. It’s better for mother’s health. It’s not so close so you have time for the first child and prepare for the second child. And It’s not so far, so your children still can be friends and play with each other. And it’s enough to transfer knowledge and experience from the first child to the second child.

Nên trong vòng 3 – 5 năm sau đứa đầu tiên. Nó tốt hơn cho sức khỏe người mẹ. Nó cũng không quá gần để bạn có thời gian cho đứa đầu tiên và chuẩn bị đứa thứ 2. Và nó cũng không quá xa để bọn trẻ có thể là bạn với nhau, chơi cùng nhau. Và nó cũng vừa đủ để đứa đầu chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho đứa thứ 2.

Should I have the third, fourth child?

I have no experience to answer. After 2 children, we prefer to watch them grow up rather than restart our life to the new born child.

Tôi không có kinh nghiệm để trả lời. Sau 2 đứa, tôi muốn nhìn chúng lớn hơn là lại bắt đầu lại từ đầu với đứa mới sinh.

Conclusion

If you are young, think seriously about having children. Because you can not stay young forever. If you have 1 child, think about the second child. It’s not only good for you, but also for your first child.

Nếu bạn còn trẻ, nghĩ nghiêm túc về việc có con. Vì bà chẳng thể trẻ mãi. Nếu bạn có 1 con, nghĩ về đứa thứ 2. Nó không chỉ tốt cho bạn, mà còn cho chính đứa đầu tiên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: