A terrible accident

Children’s imagination is very interesting. It makes me relaxed.
Trí tưởng tượng của trẻ em rất thú vị, nó khiến tôi cảm thấy thư giãn.

Pony: BT ơi, I have a very funny story want to tell you.
BT: Ok, I’m listening. Let the story…
Pony: … begin. One day, there was a car bump into a lamp post. And another car bumped into that car.
BT: Was that a terrible accident?
Pony: No, not really. Then a motorbike, a motorcycle bumped into that car. A long line of cars and motorbikes bumped into each other. Then a ship bumped into that line too. The whole world was in a line.
BT: ??? that’s weird.
Pony: Yes, then one drop fell down from the sky. Fall on that car and turn everything back to normal.
BT: is that all?
Pony: yes, that’s all.
BT: Did anyone get hurt?
Pony: No.

Pony: BT ơi, con có một câu truyện rất hay muốn kể.
BT: Ok, bố nghe đây. Câu truyện…
Pony: … bắt đầu. Một ngày, có một chiếc ô tô đâm vào cái cột đèn. Rồi một chiếc khác đâm vào chiếc xe này.
BT: Nó có phải là 1 tai nạn nghiêm trọng không?
Pony: Không, không hẳn. Rồi có một chiếc xe gắn máy, một chiếc mô tô đâm vào chiếc xe này. Một hàng dài xe ô tô và xe gắn máy đâm vào nhau. Rồi một chiếc thuyền cũng đâm vào hàng đó luôn. Cả thế giới xếp thành 1 hàng.
BT: ??? kỳ lạ quá.
Pony: Vâng, thế rồi một giọt nước rơi từ trên trời. Rơi đúng cái xe đó và biến tất cả trở lại bình thường.
BT: thế là hết hả?
Pony: vâng, hết rồi ạ.
BT: Thế có ai bị thương không?
Pony: Không ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: