The poo story

warning: do not read this story when having a meal.
Cảnh báo: Không đọc truyện này khi đang ăn.

BT: Pony ơi, I want to listen to a story, can you tell me?
Pony: yes
BT: about?
Pony: poop, poo story.
BT: really?
Pony: yes
BT: ok, so let the story…
Pony: …begin. Once upon a time, there was a poo boy in the toilet.
BT: barf, disgusting.
Pony: And he was lying down on a bed.
BT: where is the bed?
Pony: There is a tiny bed in the toilet. And he had nothing to do. And he was so hungry. Then he ate flies, a lot of flies, then he was so full. Then he went to sleep.
BT: Is that you?
Pony: No, that is not me. It wasn’t me, it’s someone else. After that, he waited for something, and the telephone rang.
BT: someone called him?
Pony: yes, the wee. She said: I’m at the party, do you want to join us? The poo said: yes, I want to, I’m coming. And then, he flush the water and go to the party through the pipe.
BT: is that a lot of poo and wee over there?
Pony: yes, and trash too. He is the magician. He wants to show everyone his magic.
BT: what can he do?
Pony: he get a piece of poo
BT: to do what???
Pony: he made it disappear.

BT: Pony ơi, bố muốn nghe con kể chuyện.
Pony: Vâng ạ.
BT: về?
Pony: cục phân, câu chuyện cục phân
BT: Thật á?
Pony: vâng
BT: ok, thế để câu chuyện…
Pony: … bắt đầu. Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé cục phân ở trong toa lét.
BT: ọe, kinh quá.
Pony: và nó đang nằm ở trên giường.
BT: Cái giường ở đâu?
Pony: Có một cái giường nhỏ xíu ở trong toa lét. Và nó chẳng có việc gì để làm cả. Và nó rất đói. Thế rồi nó ăn ruồi, ăn rất nhiều ruồi, no căng. Rồi nó đi ngủ.
BT: con đấy à?
Pony: Không, ko phải con. Nó ko phải con, là người khác. Sau đó, nó chờ đợi một cái gì đó, rồi điện thoại reo.
BT: Ai gọi nó à?
Pony: vâng, nước tiểu. Con bé đấy nói: em đang ở buổi tiệc đây, anh có muốn tham gia không? Cục phân nói: Có, anh muốn, anh tới đây. Rồi sau đó cục phân xả nước và tới bữa tiệc qua các ống nước.
BT: Có phải có rất nhiều phân và nước tiểu ở đó không?
Pony: Vâng, và rác nữa. Nó là một nhà ảo thuật. Nó muốn cho mọi người thấy phép thuật của nó.
BT: nó có thể làm gì?
Pony: Nó lấy một ít phân.
BT: để làm gì thế???
Pony: Để làm nó biến mất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: