Favorite animal

Every time I ask Pony about his favorite animal he gives me a different one.
Lần nào tôi hỏi Pony về con vật ưa thích là Pony lại trả lời một con mới.

Snake

BT: Pony, what is your favorite animal?
Pony: Snake, I like snake the most
BT: Snake? Why do you like snakes?
Pony: Because it’s the strongest animal, it has venom
BT: Oh. How many kinds of snakes do you know?
Pony: Rattlesnake. It has a rattle on its tail.
BT: (shake the finger pretending the rattle) anything else?
Pony: And cobra
BT: yeah (open wide hand to pretend the cobra head). When the cobra gets angry, it will open its head like this, and attack you, bite you. Then venom will come from its fang to your body, and then you will die.
Pony: (try to dodge my hand attacking him) And python
BT: oh yes, but python has no venom.
Pony: Then how can python fight?
BT: It’s very big and long. It will wrap around you and tight you up so you can’t breathe anymore. Like this (wrap around Pony and tight with his arms) Then eat you, swallow you.
Pony: Disgusting.
BT: But why do you like snakes? I think you should like some animals else. Some animals that you can see, and get close to them. I’m scared of snakes. Do you know where they live?
Pony: in the jungle, I think so.

BT: Pony ơi, con vật ưa thích của con là gì?
Pony: Rắn, con thích rắn nhất.
BT: Rắn á? sao con lại thích rắn?
Pony: Vì nó là con vật mạnh nhất, nó có nọc độc.
BT: Oh, thế con biết bao nhiêu loài rắn nào?
Pony: Rắn chuông, con rắn có cái chuông ở đuôi.
BT: (lắc ngón tay giả vờ là chuông) gì nữa không?
Pony: Và rắn hổ mang
BT: Yeah (mở rộng bàn tay, giả vờ là đầu rắn hổ mang). Khi rắn hổ mang tức giận, nó sẽ bành cái đầu của nó ra như thế này, và tấn công con, cắn con. Nọc độc sẽ đi từ nanh của nó sang người con và con sẽ chết.
Pony: (Cố tránh tay tôi tấn công) và trăn nữa ạ
BT: Ừ đúng rồi, trăn thì không có nọc độc
Pony: Thế làm sao trăn chiến đấu được ạ?
BT: Nó rất to và dài. Nó sẽ quấn quanh con, thắt chặt và con không thể thở được. Như thế này này (vòng tay quanh người Pony). Rồi nó sẽ ăn con, nuốt chửng con.
Pony: Kinh quá.
BT: Nhưng mà sao con lại thích rắn nhỉ? Bố nghĩ là con thích con vật khác cơ, con vật mà con có thể xem và lại gần. Bố sợ rắn lắm. Con có biết nó sống ở đâu không?
Pony: Trong rừng ạ.

Fastest animal

BT: Do you like any animals but snakes?
Pony: Uhm, let me think. Cheetah. I like cheetahs. It’s the fastest animal.
BT: Do you know what’s the difference between cheetah, leopard and jaguar?
Pony: No I don’t.
BT: Jaguar is the biggest.
Pony: is it stronger than leopard?
BT: yeap. Cheetah is the smallest but fastest.

BT: Con có thích con vật nào khác ngoài rắn không?
Pony: Uhm, để con nghĩ. Báo săn ạ. Con thích báo săn. Nó là con vật nhanh nhất.
BT: Con có biết sự khác biệt giữa báo săn, báo hoa mai và báo đốm?
Pony: Con không biết.
BT: Báo đốm là con to nhất.
Pony: Nó có khỏe hơn báo hoa mai không ạ?
BT: Có, còn báo săn là con nhỏ nhất nhưng nhanh nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: