A diamond rain

I hope one day that dream will come true!
Mong rằng một ngày giấc mơ đó sẽ thành sự thật!

BT: Pony ơi, do you have any story you want to tell me?
Pony: yes, a diamond rain, do you want to listen to?
BT: that sounds interesting. Let the story…
Pony: … begin. One day, when I was playing in the playground, suddenly something dropped from the sky. It was not a raindrop, it was hard, like a small ice. Then I picked it up, and looked at it. It was a diamond. Then a lot of diamonds dropped. It was raining diamonds.
BT: where did those diamonds come from?
Pony: From the sky. The cloud from the Earth moved to Jupiter, and the cloud from Jupiter moved to the Earth, and rained diamonds.
BT: Really? Does it rain diamonds on Jupiter?
Pony: Yes, I saw it on TV. Then we are all rich, we can buy everything we want to, houses, cars, everything, the whole world.
BT: Ok, would you share the diamonds?
Pony: Yes, they are for everyone.
BT: hope that day will come.

BT: Pony ơi, con có câu chuyện nào muốn kể với bố không?
Pony: Có ạ, một cơn mưa kim cương, bố có muốn nghe không?
BT: Nghe hấp dẫn nhỉ. Để câu chuyện…
Pony: … bắt đầu. Một ngày nọ, khi con đang chơi ở sân chơi, thì bất chợt có cái gì đó rơi từ trên trời cao. Nó không phải là giọt mưa, nó cứng, như 1 viên nước đá nhỏ. Và rồi con nhặt nó lên, và nhìn vào nó. Nó là một viên kim cương. Rồi rất nhiều kim cương rơi xuống. Trời mưa kim cương.
BT: chỗ kim cương đó từ đâu thế?
Pony: Từ trên trời. Mây ở Trái đất chuyển qua sao Mộc, và mây từ sao Mộc chuyển qua Trái đất, và mưa kim cương.
BT: Thật á? Thế trời mưa kim cương ở trên sao Mộc à?
Pony: Vân, con xem nó trên TV. Rồi chúng ta giàu to, chúng ta có thể mua mọi thứ, nhà, xe, mọi thứ, mua cả thể giới.
BT: Ok, thế con có cho ai kim cương không?
Pony: Có ạ, nó là của tất cả mọi người.
BT: Hy vọng ngày đó sẽ tới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: