The giant squid & the sea monster

I used to tell Pony stories but then I found out his stories are more interesting.
Tôi thường kể truyện cho Pony nghe, nhưng rồi tôi nhận ra Pony có nhiều chuyện hay hơn.

Pony: one day, in the ocean, there was a lonely sea monster. He had nothing to eat. And then the sea monster saw some legs, and the sea monster didn’t know whose leg is that. And he came closer and closer and pow.
A giant squid came and squeezed ink into the sea monster. And the sea monster can’t see anything. And then the giant squid ran away and the sea monster chased after the giant squid. And then the giant squid had an idea. He said: “look up there, there is a beautiful thing up there”. And then the sea monster looked up, and he saw nothing. And the giant squid ran away. And then the sea monster chased him again, but this time the sea monster was tired and he went away and found something else to eat. And the giant squid was safe, and swam away. The end.

Pony: một ngày, ở giữa đại dương, có một con quái vật biển cô đơn. Nó không có gì để ăn cả. Và rồi nó nhìn thấy mấy cái chân, và nó không biết là chân của ai. Nó lại gần và hù dọa.
Một con mực khổng lồ xuất hiện và bắn mực vào con quái vật biển. Và con quái vật biển không nhìn thấy gì nữa. Rồi con mực khổng lồ chạy mất, và con quái vật biển đuổi theo. Thế ròi con mực khổng lồ nảy ra một ý. Nó nói: “Nhìn lên kia, có một cái rất đẹp ở trên kia nhé”. Rồi con quái vật biển nhìn lên, nhưng nó không thấy gì cả. Thế rồi con mực khổng lồ chạy mất. Sau đó con mực khổng lồ đuổi theo, nhưng lần này nó quá mệt nên nó bỏ đi và tìm cái gì khác để ăn. Con mực khổng lồ đã an toàn và bơi đi mất. Kết thúc câu chuyện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: