Germination

Pony did have fun when he planted seeds and saw them growing.
Pony rất vui khi tự trồng cây và nhìn chúng lớn.

Nicole: hello
Pony: Hello
Nicole: How are you today?
Pony: I’m fine. Thank you, and you?
Nicole: I’m great. What’s your name?
Pony: My name is Pony
Nicole: Pony? How old are you Pony?
Pony: I’m 6 years old.
Nicole: My goodness, that’s big. Pony, what topic did we study this week?
Pony: Seed germination.
Nicole: Oh my goodness, that’s a big word. So Pony, I brought 3 jars with me today. This is what we need to plant seeds for this germination week. So Pony, what do we have in jar number 1.
Pony: Soil.
Nicole: very good. What else do we need?
Pony: seeds
Nicole: and?
Pony: water
Nicole: oh. So, we have to follow 5 steps to plant the seeds. Can you tell me the 5 steps.
Pony: (nod his head)
Nicole: Great, I’m all ears.
Pony: I make a hole
Nicole: Yes, what is step number 2?
Pony: I put the seed into the hole
Nicole: What next?
Pony: I put the seed under the sunlight
Nicole: Then what happen after that?
Pony: I water the seed.
Nicole: Then what happen after you water the seed?
Pony: The seed grows
Nicole: Really?
Pony: (nod his head)
Nicole: Yes, fantastic. Thank you very much, can you say goodbye everyone?
Pony: Goodbye.
Nicole: (laugh)

Nicole: Xin chào
Pony: Xin chào
Nicole: Hôm nay con thế nào?
Pony: Con khỏe. Cảm ơn cô, cô thế nào ạ?
Nicole: Cô rất khỏe. Tên con là gì?
Pony: Tên con là Pony
Nicole: Pony? Con bao nhiêu tuổi rồi?
Pony: Con 6 tuổi rồi ạ.
Nicole: Trời ơi, nhiều tuổi đấy. Pony ơi, thế tuần này ta học chủ đề gì nhỉ?
Pony: Sự phát triển của hạt ạ.
Nicole: Trời, từ dài quá. Thế Pony, cô mang 3 cái lọ tới đây. Đây là những thứ chúng ta cần để trồng cây cho tuần lễ trồng trọt. Thế Pony, chúng ta có gì trong lọ 1 nhỉ?
Pony: Đất ạ.
Nicole: Tốt lắm. Ta cần gì nữa nhỉ?
Pony: Hạt ạ?
Nicole: Và?
Pony: nước ạ.
Nicole: Ồ, chúng ta phải làm theo 5 bước để trồng hạt. Con kể cho cô nghe 5 bước được không?
Pony: (gật gật đầu)
Nicole: Tốt lắm, cô đang lắng nghe đây.
Pony: Con tạo 1 cái lỗ.
Nicole: đúng rồi, thế bước 2 là gì?
Pony: Con cho cái hạt vào lỗ.
Nicole: Gì nữa nhỉ?
Pony: Con để cái hạt này dưới ánh nắng.
Nicole: Rồi điều gì sẽ xảy ra?
Pony: Con tưới nước.
Nicole: Sau đó thì sao?
Pony: Cái hạt sẽ nảy mầm ạ.
Nicole: Thật không?
Pony: (gật gật đầu)
Nicole: Tuyệt lắm. Cảm ơn con rất nhiều. Con chào mọi người đi.
Pony: Tạm biệt.
Nicole: (cười lớn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: