Enjoy your time with kids

Soon kids will grow up and don’t stay with their parents. So as long as they still stay with me, I want to share every moment.
Rất nhanh thôi, lũ trẻ sẽ lớn và không chơi với bố mẹ chúng nữa. Vì vậy khi nào chúng còn ở với tôi, tôi muốn chia sẻ từng khoảnh khắc.

To kids, parents are their world

When they are small, they believe in everything you said. Parents are their world, or they see the world through your eyes.
When I was a kid, my parents didn’t spend much time with me. They were too busy, and I always played alone. Now I want to share my time with my little ones.

Khi bọn trẻ còn nhỏ, chúng tin vào mọi thứ bạn nói. Cha mẹ là cả thế giới với chúng, hay chúng nhìn thế giới qua con mắt của bố mẹ chúng.
Khi tôi còn là một đứa trẻ, bố mẹ tôi không dành nhiều thời gian cho tôi. Họ đã quá bận, và tôi luôn phải chơi một mình. Giờ đây tôi muốn dành thời gian của mình cho những thiên thần nhỏ của tôi.

How to play with them

You can go to the supermarket, and ask them about everything like fruits, candy, color, shape, animal… There are so many things to see, to play. They will be curious about everything and ask you so many questions. At least, you can let them run around, get away from TV, mobile.
Or you can go to the park to watch them play, drive an electric car, feed fish, tell them about trees… Or you can take them to the playground. Or you can tell them a bedtime story. Or you can play with them at bath time
Be the part of the game, be their partner, their friend.

Bạn có thể đi siêu thị, và hỏi lũ trẻ về những thứ như trái cây, kẹo, màu sắc, hình dạng, con vật… Có rất nhiều thứ để xem, để chơi. Chúng sẽ tò mò về mọi thứ và hỏi bạn rất nhiều câu hỏi. Ít nhất thì bạn cũng khiến chúng chạy nhảy, tránh xa khỏi TV, điện thoại.
Hoặc bạn có thể đi công viên và nhìn chúng nô đùa, lái xe điện, cho cá ăn, kể về những cái cây… Hoặc bạn có thể đưa chúng tới sân chơi. Hoặc bạn có thể kể truyện trước khi đi ngủ. Hoặc bạn có thể chơi với chúng khi tắm…
Hãy là một phần của trò chơi, là bạn của bọn trẻ.

What do you get?

Children are smart. They can do things in the way you never think it could be. And I do learn from them sometime. You will have their trust, love. They will share with you everything, and that’s the most important thing.

Trẻ con rất thông mình. Chúng có thể làm những việc theo cách mà bạn không bao giờ nghĩ tới. Bạn sẽ có được sự tin tưởng và tình yêu của chúng. Lũ trẻ sẽ chia sẻ mọi thứ với bạn, và đó là điều quan trọng nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: