A Giant crab

It’s always fun to play with Pony. He makes me happy and relax.
Chơi với Pony rất vui, nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và thư giãn.

Pony: BT ơi, why do you always pinch me?
BT: Because you are so cute, so chubby.
Pony: So I don’t think you are a human.
BT: Really (nervous)?
Pony: Yes, you are a giant crab, with 2 pincers.
BT: Oh yes, I have 2 claws here, so I can pinch you all the time.
Pony: I will tell Me Nhung to take you to the ocean, and leave you there so you will never pinch me again.
BT: But I will be so lonely over there.
Pony: When you get old, I can come to bring you home.

Pony: BT ơi, sao bố cứ hay véo con thế?
BT: Vì con rất dễ thương, phúng phính.
Pony: Thế con nghĩ bố không phải co người.
BT: Thật á? (lo lắng)
Pony: Vâng, bố là con cua khổng lồ, với 2 càng.
BT: Đúng rồi, bố có 2 cái càng đây, vì thế lúc nào bố cũng có thể véo con được.
Pony: Con sẽ bảo mẹ Nhung mang bố ra biển, và để bố lại để bố không bao giờ có thể véo ai được nữa.
BT: Nhưng bố sẽ rất cô đơn.
Pony: Khi nào bố già, con sẽ đưa bố về.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: