Airport

It always takes time to travel by air, especially when your children keep asking you the same questions until they get there.Di chuyển bằng máy bay rất tốt thời gian, đặc biệt là khi lũ trẻ cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi cho tới khi tới nơi.

Christmas and New year

Christmas and New year is not the big holiday in Vietnam, but we do celebrate in these days, and the children are always eager. Giáng sinh và Năm mới không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam, nhưng chúng tôi cũng tổ chức trong những ngày này, và lũ trẻ lúc nào cũng háoContinue reading “Christmas and New year”

Injury

Parents should always take an eye on their children because they may get injured anytime. Don’t panic and you should have the knowledge of basic first aid.Cha mẹ nên để mắt tới trẻ con vì chúng có thể bị thương bất cứ lúc nào. Đừng hoảng loạn và bạn nên có một chút kiến thứcContinue reading “Injury”