Parents’ corner

Enjoy your time with kids

Soon kids will grow up and don’t stay with their parents. So as long as they still stay with me, I want to share every moment.Rất nhanh thôi, lũ trẻ sẽ lớn và không chơi với bố mẹ chúng nữa. Vì vậy khi nào chúng còn ở với tôi, tôi muốn chia sẻ từng khoảnh…

The miracle of the second child

In Vietnam, each family normally has 1 or 2 children. They are troubles that are nice to have. Ở Việt Nam, mỗi gia đình thường có 1 hoặc 2 con. Chúng là những rắc rối mà bạn muốn có.

Don’t be scared of making mistake

Have you ever felt so embarrassed because you made a mistake while speaking English? Will you stop talking? How to solve it?Bạn có bao giờ cảm thấy xấu hổ vì bạn lỡ nói sai tiếng Anh? Bạn có dừng nói không? Làm thế nào để xử lý?

Most common mistakes using English with your kids

There are some common mistakes that I saw from many families, which prevent your children from having a full conversation in English. Có một số lỗi phổ biến mà tôi thấy ở các gia đình. Nó khiến cho lũ trẻ không có được một cuộc hội thoại đầy đủ bằng tiếng Anh.

Should children take an English course?

There are so many English centers, and the tuition fees are expensive. I did let my son take a course, then I found out that it was so wasteful. Here is why. Có rất nhiều trung tâm Tiếng Anh, và học phí thì rất đắt. Tôi đã cho con tôi tham gia 1 khóa học,…

To the parents

If you are serious about this blog, there are some things I want to share. Please read it carefully.Nếu bạn xem xét blog này một cách nghiêm túc thì có một số điều tôi muốn chia sẻ. Xin hãy đọc kỹ.

Lucy’s recommendation

Lucy is Pony’s teacher. She has some recommendations which I found helpful to practice learning English at home.Lucy là cô giáo của Pony. Cô có một vài lời khuyên rất bổ ích để thực hành tiếng Anh ở nhà.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: