Countryside

My home town is in a countryside where my parents still live there. Sometimes I take my children back to my home town to visit their grandparents and to experience country life. Quê của tôi là ở vùng nông thôn nơi mà cha mẹ tôi đang sống. Thỉnh thoảng tôi có đưa lũ trẻ vềContinue reading “Countryside”