Tet holiday

Tet holiday is the biggest holiday in Vietnam. It usually takes 1 to 2 weeks, and people celebrate this holiday with their family. Tết Nguyên Đán là ngày lễ lớn nhất ở Việt Nam. Nó thường diễn ra trong vòng 1 đến 2 tuần và mọi người thường ăn Tết với gia đình họ.