Thunder and lightning

As other children, Pony is scared of thunder, but I told him another story. Giống như những đứa trẻ khác, Pony sợ sấm, nhưng tôi đã kể 1 câu chuyện khác. Pony: BT ơi, I’m scared of thunder.BT: Why are you scared of thunder?Pony: Because it makes a big noise. When it roars, it isContinue reading “Thunder and lightning”