Most common mistakes using English with your kids

There are some common mistakes that I saw from many families, which prevent your children from having a full conversation in English. Có một số lỗi phổ biến mà tôi thấy ở các gia đình. Nó khiến cho lũ trẻ không có được một cuộc hội thoại đầy đủ bằng tiếng Anh.