Weather

Everyday, when I take my children to school, I ask them about the weather. It’s good to start a conversation of a new day.Hằng ngày khi đưa lũ trẻ đi tới trường, tôi hỏi chúng về thời tiết. Đấy cũng là 1 cách để có một cuộc hội thoại cho ngày mới.