Christmas and New year

Christmas and New year is not the big holiday in Vietnam, but we do celebrate in these days, and the children are always eager. Giáng sinh và Năm mới không phải là ngày lễ lớn ở Việt Nam, nhưng chúng tôi cũng tổ chức trong những ngày này, và lũ trẻ lúc nào cũng háoContinue reading “Christmas and New year”