Airport

It always takes time to travel by air, especially when your children keep asking you the same questions until they get there.Di chuyển bằng máy bay rất tốt thời gian, đặc biệt là khi lũ trẻ cứ hỏi đi hỏi lại những câu hỏi cho tới khi tới nơi.