Time

For children, It’s not easy to read a clock, especially the analog clock. Instead, you can tell your children to read digital clocks with numbers only.Đối với trẻ con, không dễ để đọc được đồng hồ, đặc biệt là đồng hồ kim. Thay vì đó, bạn có thể bảo con đọc đồng hồ điện tửContinue reading “Time”