Halloween

Halloween festival is now so popular in Vietnam. Children look so cute in Halloween custom, but sometime they scare me to death.Lễ hội Halloween ngày nay rất phổ biến ở Việt Nam. Lũ trẻ trông rất dễ thương trong trang phục Halloween, nhưng thỉnh thoảng chúng cũng dọa tôi chết khiếp.