Animal

Children love animals, and they are always curious to discover animals.
Trẻ em yêu loài vật, và lúc nào chúng cũng tò mò muốn khám phá các con vật.

Pet

Pony: (Bố Thịnh) BT ơi, I want to raise fish.
BT: What fish do you like?
Pony: gold fish, three ones.
BT: Are they big or small?
Pony: They are small, like this (use his hand to measure)
BT: And where do the fish live?
Pony: I don’t know, in the pool?
BT: No, it’s too big. It’s the water tank. Then do you know how to take care of the fish?
Pony: No, I don’t
BT: You have to feed fish everyday, but not too much food. And you have to change the water when it gets dirty.
Pony: So you know how to do that?
BT: yes
Pony: Then can you help me?
BT: No, it’s you who want to raise fish, not me.

Pony: BT oi, con muốn nuôi cá.
BT: con thích cá gì?
Pony: cá vàng, 3 con ạ.
BT: Nó to hay bé?
Pony: Nó nhỏ thôi, như thế này này (dùng tay để đo)
BT: thế cá sống ở đâu?
Pony: con không biết, có phải bể bơi không ạ?
BT: Không, nó to quá. Là bể cá. Thế con có biết chăm sóc cá không?
Pony: Không, con không biết
BT: Con phải cho nó ăn hằng ngày, nhưng không nhiều quá. Và con phải thay nước khi nước bẩn.
Pony: Thế là bố biết đúng không ạ?
BT: Ừ
Pony: Thế bố giúp con nhé.
BT: Không, là con muốn nuôi cá chứ có phải bố đâu

Sea animal

BT: Pony ơi, what animal is the largest in the world?
Pony: blue whales.
BT: And how many kinds of whale do you know?
Pony: humpback whale, sperm whale, killer whale, beluga whale and narwhal
BT: Can you tell me more?
Pony: humpback whale has a lot of hump on its head. Sperm whales like to eat colossal squid. Killer whales look like a dolphin but bigger, stronger and have white dots. Beluga whales are white, live in the North pole. And Narwhal has a horn like a unicorn.
BT: wow, that’s a lot of information

BT: Pony ơi, con gì to nhất trên thế giới nhỉ?
Pony: Cá voi xanh ạ.
BT: Thế con biết bao nhiêu loại cá voi?
Pony: Cá voi lưng gù, cá nhà táng, cá voi sát thủ, cá voi trắng, kỳ lân biển.
BT: con có thể nói rõ hơn không?
Pony: Cá voi lưng gù có rất nhiều u ở trên đầu. Cá nhà táng thích ăn mực khổng lồ. Cá voi sát thủ nhìn giống cá heo nhưng to hơn, khỏe hơn và có đốm trắng. Cá voi trắng có màu trắng, sống ở Bắc Cực. Và kỳ lân biển có 1 cái sừng dài như kỳ lân.
BT: ồ, rất chi tiết.

Insect

Pony: BT ơi, I hate mosquito
BT: why?
Pony: It bit me, it’s so itchy. I keep scratching all the time.
BT: Do you know why the mosquito bite you?
Pony: No, I don’t
BT: Because the female mosquito needs your blood to lay eggs.
Pony: So should I kill it or not?
BT: Yes you should. Let me help you. Bep.

Pony: BT ơi, con ghét muỗi.
BT: tại sao?
Pony: Nó đốt con, ngứa lắm. Con cứ gãi suốt.
BT: Con có biết tại sao muỗi đốt con không?
Pony: Con ko biết
BT: Vì muỗi cái cần máu của con để đẻ trứng
Pony: Thế con có nên giết nó không?
BT: Có chứ. Để bố giúp. Bép.

BT: Pony, look at that. What are they?
Pony: Bee, a lot of bees.
BT: I don’t see the beehive, but it must be somewhere over there
Pony: I’m scared of bees, they will sting me.
BT: don’t worry, I’m here. You go behind me.
Pony: BT ơi, what happens if a lot of bees, billions of bees sting you?
BT: Then we will die. So don’t make them mad, ok?

BT: Pony, nhìn này. Con gì đấy?
Pony: Ong, nhiều ong quá.
BT: Bố ko thấy tổ ong, hẳn là nó quanh đây.
Pony: Con sợ ong lắm, nó sẽ đốt con.
BT: Đừng lo, có bố đây. Con đi sau bố.
Pony: BT ơi, nếu mà rất nhiều ong, hảng tỷ con đốt con thì thế thế nào ạ?
BT: Thì ta sẽ chết. Nên là đừng chọc giận nó nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: