Weather

Everyday, when I take my children to school, I ask them about the weather. It’s good to start a conversation of a new day.
Hằng ngày khi đưa lũ trẻ đi tới trường, tôi hỏi chúng về thời tiết. Đấy cũng là 1 cách để có một cuộc hội thoại cho ngày mới.

Rain

One day, when I was taking Pony (PN) to school.
Bố Thịnh (BT): PN ơi, how is the weather today?
PN: (look up the sky) It’s cloudy. Is it gonna rain soon?
BT: Hmm, maybe. I’m not sure. Watch out boy, the puddle. Do you want to jump in a puddle?
PN: No, I may get wet.
BT: Do you remember who always wants to jump in muddy puddles?
PN: That’s Peppa Pig
BT: Do you want to do so?
PN: No, it’s dirty.

Một ngày, khi tôi đang đưa Pony tới trường.
BT: PN ơi, hôm nay thời tiết thế nào?
PN: (Nhìn lên trời) Trời nhiều mây. Có phải sắp mưa không ạ?
BT: Hmm, có thể. Bố không chắc. Cẩn thận con, vũng nước kìa. Con có muốn nhẩy trong vũng nước không?
PN: Không, con sợ bị ướt.
BT: Con có nhớ ai lúc nào cũng thích nhẩy trong vũng bùn không?
PN: Là lợn Peppa
BT: Con có muốn làm thế ko?
PN: Không, bẩn lắm.

Sunny

PN: BT ơi, I want to go to the playground.
BT: No, it’s sunny. We have to wait for the next 30 minutes, until the sunset.
PN: But it will take years to the sunset.
BT: Then we still have to wait. If you play under the sun, you will sweat and get sick. Do you want to cough?
PN: No, but what should I do now?
BT: Find something to play, it won’t take long.

PN: BT ơi, con muốn xuống sân chơi.
BT: Không, nắng lắm. Đợi 30 phút nữa nhé, khi nào mặt trời lặn.
PN: Nhưng thế thì đợi lâu lắm.
BT: Thì con vẫn phải đợi. Nếu mà con chơi dưới trời nắng, con sẽ đổ mồ hôi và bị ốm đấy. Con có muốn ho không?
PN: Không, nhưng con làm gì bây giờ?
BT: Tìm gì đó chơi đi, sẽ không lâu đâu.

Weather vocabulary

What is the weather like today? Exactly about the weather.
It’s sunny, rainy, cloudy, windy, sunny, foggy
Is it raining? No it’s sunny. The sun is shining.
How is the weather? The feeling about the weather: Sunny, some clouds, very nice.
A light rain, which comes down in fine drops, is a drizzle. When it rains for a short time, we call it a shower. When it’s raining a lot or raining hard, we often say it’s pouring.
It’s raining outside, you should take an umbrella with you.
The road is wet because of the rain last night. You see some water paddle on the road, or muddy puddle. Peppa pig likes to jump in muddy puddles but you shouldn’t do so, or you will get wet and dirty.
It was a hot day, but there was a nice breeze. The sun is shining/ it’s sunny outside, you can wear a T-shirt and shorts. Don’t play too much, or you’ll get sweaty. Remember to take your cap/hat with you, and play in the shade (shadow of something)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: